Privatumo politika

 UAB „VOX ALTERA” (toliau – „Įmonė“) gerbia visų savo klientų (paslaugų / prekių pirkėjų), įskaitant Įmonės svetainės www.voxaltera.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Įmonės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką. Naudodamiesi Įmonės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Įmonės siūlomomis paslaugomis / prekėmis bei suteikdami Įmonei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo).

 Gerbdami Jūsų privatumą ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

 Jūs turite teisę žinoti apie savo duomenų tvarkymą, susipažinti su savo duomenimis, reikalauti pakeisti arba papildyti neišsamius asmens duomenis, nesutikti su tvarkymu, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą. Turite teisę savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus duomenų saugojimą. Įstatymų numatytais atvejais Duomenų valdytojas gali nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių Norėdami gauti informaciją apie duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus ar norėdami, kad informacija apie Jus būtų pataisyta bei kitais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais, prašome su mumis susisiekti el. pašto adresu: info@voxaltera.lt


Prekė sėkmingai pridėti palyginimui!